Project Description

Målgruppe

Fagpersoner som arbejder professionelt med børn, unge, voksne og/eller familier. KRAP henvender sig således bredt til fagfolk fra det sociale område, handicap, psykiatri og det lærings- og kompetenceudviklende område.

 

Beskrivelse

Uddannelsen giver 15 ECTS-point.

KRAP er et socialpædagogisk koncept som har fokus på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber.

Du får som fagprofessionel en række værktøjer, der gør dig i stand til at give de mennesker, du arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer og forstå behovet for hensigtsmæssige forandringer. KRAP giver dig redskaberne til at støtte udviklingen af de personlige og sociale kompetencer og dermed højne livskvaliteten for den enkelte borger.

Et vigtigt element i KRAP er anerkendelse og ressourcefokus som basis for menneskelig udvikling – uden dermed at benægte, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Deltager antal: Maksimalt 24 deltagere.

Struktur: 10 moduler á 2 dage i alt 20 dage. Undervisning alle dage kl. 9.00-15.00.

Undervisningsform: Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning, supervisionsformer:   af egne forløb/opgaver. Uddannelsen fokuserer på praksis og det vil derfor blive vægtet højt, at deltagerne får trænet brugen af konkrete værktøjer og metoder grundigt.

Uddannelsen afsluttes med en fremlæggelse af egne sager/forløb, som vi så giver sparring på for derved at sikre anvendeligheden i praksis.

For mere information se hjemmesiden: www.krap.com

 

Program

Uddannelsen er tilrettelagt som 10 moduler á 2 dage. Hvert modul har et overordnet tema, 2 dagstemaer og en række undertemaer.

 

MODUL 1: Introduktion til KRAP, udviklingstænkning og modeller

Dag 1: Introduktion til KRAP

 • Velkomst, præsentation og forventninger til uddannelsen.
 • Introduktion til elementerne i KRAP.
 • Forståelse af mennesker ved hjælp af KRAP.
 • implementering af KRAP – hvad kan vi/i gøre undervejs?

Dag 2: At skabe udvikling

 • Det er aldrig for sent at skabe udvikling – hvordan gør vi?
 • Risikofaktorer, beskyttende faktorer, og udviklings-stier, relateret til KRAP’s udviklingsmodel ”den maritime model”
 • Søjlemodellen – den udvidede 3-trinsmodel

 

MODUL 2: Tankens kraft – de kognitive grundmodeller

Dag 1: Tankens kraft

 • Tanken som arbejdsredskab – sammenhæng mellem tanke, følelse og handling
 • Den kognitive grundmodel – niveauer i tænkning: Automatiske tanker/grundtanker
 • At tænke anderledes – at forstyrre tanker
 • Egen refleksion – at turde kigge på sig selv og egen praksis

Dag 2: De grundlæggende kognitive modeller og metoder

 • Brugen af kognitive modeller/skemaer i praksis
 • Tandhjulsmodellen – 4 kolonne skema
 • Kognitiv sags formulering

 

MODUL 3: Anerkendelse og ressourcefokusering

Dag 1: Anerkendelse i teori og praksis

 • Anerkendelse som centralt begreb i KRAP- teoretisk og praktisk
 • Forskellen på anerkendelse og ros
 • Anerkendende rammesætning – at stille krav på den gode måde

Dag 2: Ressourcefokusering

 • Ressourcefokus – at tage udgangspunkt i dét, der virker
 • Herunder ’Procesmodellen’
 • At spille hinanden gode og Den gode historie
 • Ressourceblomsten som redskab

 

MODUL 4: Mestring, selvkontrol og konflikthåndtering

Dag 1: Mestring og mestringsstrategier

 • Mestring som centralt begreb (engelsk: coping): at se på både egne og andres mestring
 • Mestringsstrategier – når noget bliver for svært
 • Mestringsanalyse ”mestring og mål”-  ændring af strategier

Dag 2: Selvkontrol og konflikthåndtering

 • Selvkontrol og social/personlig kompetence
 • Træning af selvkontrol og nye strategier – ændring af tilladende tanker
 • Hvad er konflikter?
 • At arbejde med konflikter og konflikthåndtering

 

MODUL 5: Målsat social og affektiv færdighedstræning

Dag 1 : Social kompetenceudvikling og færdighedstræning

 • At udvikle færdigheder som modstykke til at aflære problemadfærd
 • Metoder, træning, erfaringer
 • Social kompetenceudvikling
 • Den sociale og emotionelle færdighedstræning

Dag 2 : At sætte mål og opbygge færdigheder

 • At udarbejde konkrete mål, gøre dem målbare og successikre dem
 • Brug af konkrete redskaber som måltrappen med videre
 • Brug af succes-sikringsskema, skema til opgaveløsning og færdighedstræning

 

MODUL 6: Kommunikation og samtale

Dag 1: Den kognitive samtale og kognitiv omstrukturering

 • Den kognitive samtale
 • Validering – sokratisk dialog
 • Kognitiv omstrukturering: at ændre fastholdende tankemønstre

Dag 2: Kommunikation er mere end ord og teknik

 • Samtaler og samarbejde med forældre og samarbejdspartner
 • Perspektivtagning i den gode samtale
 • Visualisering og alternative kommunikative processer

 

MODUL 7: Relationen og øjet der ser

Dag 1: Relationsudvikling, motivation og personlige relationskompetencer

 • Personlige relationskompetencer – De 8 Samspilstemaer og Relationscirklen
 • Træning af dobbeltperspektiv
 • Forståelse af andre, dit-mit perspektiv, samt hinandens årsag

Dag 2: Observation og beskrivearbejde

 • At blive en god observatør: hvad ser vi egentlig, og hvad fortæller vores kognitioner os?
 • Mundtlig og skriftlig i-talesættelse
 • At beskrive på en ikke tolkende måde

 

MODUL 8: Menneskelige grundvilkår

Dag 1: Neuropsykologi og neuropædagogik

 • Hjernens funktioner psykologisk set
 • Forståelse af vågenhed, opmærksomhed
 • At bruge sin viden til en relevant neuropædagogisk indsats

Dag 2: Særlige menneskelige grundvilkår

 • At være særlig udfordret
 • Forskellige udfordringer i diagnostisk perspektiv
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Opmærksomhedsproblematikker ADHD

 

MODUL 9: Følelser og følelsesmæssige udfordringer

Dag 1: Følelser og emotioner

 • Hvordan forstå vi følelser og emotioner?
 • At håndtere svære følelser og skalere dem
 • Emotionel færdighedstræning

Dag 2: Følelsesmæssige udfordringer

 • KRAP ift. diagnoser med svære emotioner
 • – herunder angst, depression og OCD
 • Stress og brugen af kaoslinjen til afdækning af overbelastning og overkrav samt Mindfulness træning

 

MODUL 10: KRAP værktøjskassen nu og fremadrettet

Dag 1: Den kognitive værktøjskasse – KRAP fremadrettet

 • Hvad har vi fået i vores KRAP værktøjskasse
 • Vi fremlægger egne projekter og samler op på modeller og metoder med henblik på at sikre den fremtidige implementering

Dag 2: fortsat Fremlæggelser af egne forløb/opgaver

 • Fremlæggelser af egne opgaver/forløb
 • Evaluering af uddannelsen og uddannelsesbeviser uddeles

 

Undervisere

Gennemgående undervisere er psykologerne Lene Metner og Peter Bilgrav som er forfatterne bag KRAP-metoder og redskaber, som vil være metodebogen bag uddannelsen. Hertil andre medundervisere fra PsykologCentret, som hver især vil bidrage med deres specialviden.

 

Lene Metner

Lene Metner er privatpraktiserende psykolog og partner i PsykologCentret ApS i Viborg & Skive.

Lene er uddannet psykolog i 2003 og tidligere uddannet ergoterapeut. Lene har i en lang årrække ledet en specialpædagogisk institution for mennesker med særlige behov og udfordringer, været psykolog i en unge-rådgivning og været konsulent og supervisor i en række institutioner/skoler. Lene er ide-skaberen til KRAP og gennemgående forfatter til alle KRAP-bøgerne.

Lene har gennem en årrække medvirket og undervist på en lang række kurser, efteruddannelser og uddannelsesinstitutioner samt holdt foredrag på nationale og internationale konferencer.

 

Peter Bilgrav

Peter Bilgrav er privatpraktiserende psykolog og partner i PsykologCentret ApS i Viborg & Skive.

Peter er uddannet psykolog i 2004, før det, uddannet lærer i 1994, hvor Peter har undervist børn, unge og voksne. Ud over en omfattende undervisningserfaring har Peter arbejdet med projektudvikling, erhvervs- og uddannelsesvejledning samt ledelse.

Som psykolog, arbejdede Peter som psykolog på et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), især med psykologiske undersøgelser, konsultativt arbejde, supervision og samtaleforløb.

Peter underviser på kurser i ind og udland og er medforfatter til 2 af KRAP bøgerne herunder KRAP-metoder og redskaber som er grundlaget for den metodiske tilgang i KRAP.

Af andre undervisere vil du møde: Anne Pedersen, Lena Sjællænder og Jan Sørensen. Læs mere om de enkelte undervisere på hjemmesiden: www.krap.com/kontakt

 

Litteratur: Til hvert modul hører 50-100 siders anbefalet litteratur. Listen bliver udsendt i forbindelse med velkomstbrevet. Desuden vil vi løbende anbefale supplerende litteratur til de, der har lyst at læse mere. Der vil blive udleveret kopier af PowerPoint-præsentationer, skemaer og materialer med videre.

Yderligere information: Interesserede er velkomne til at kontakte Lene Metner på tlf.: 2179 5204 eller PsykologCentrets kursussekretær på tlf.: 8660 1171, eller kontakt PS Videncenter på tlf.: 9330 3093. Der udstedes et uddannelsesbevis ved gennemført uddannelsesforløb.

Forplejning: I alle 10 moduler er der indbefattet fuld forplejning, bestående af let morgen mad, frokost, frugt, kage, kaffe, te, og vand. Morgenmaden serveres fra kl 8.45